Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser som pdf-fil

Anmälan

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då orderbekräftelse skickas till utställaren.

Annullering

Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälnings-/grundavgiften samt hyresbeloppet. Anmälnings-/grundavgiften tas ut med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle. Anmälnings-/grundavgiften ska alltid betalas, även vid annullering inom 14 dagar.

Betalningsvillkor

Hyresbelopp och eventuellt bokad annons ska betalas senast 2 månader före mässans start. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. Vid varje faktureringstillfälle debiteras en faktureringsavgift + moms och om fakturan ej betalas i tid skickas påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift på 50:-. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Betalning

Nolia tar ej emot kontant betalning av fakturor. Kortbetalning kan göras mot en avgift på 1500:-.

Kontraktsbrott

Bryter utställaren mot kontraktet och sker inte rättelse omedelbart efter uppmaning, kan utställaren med omedelbar verkan avstängas från deltagande i aktuell eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra, annons och monterservice skall oaktat detta erläggas.

Tillträde till utställningsplatsen

Utställningsplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan mässan öppnar. I annat fall äger Nolia rätt att disponera över platsen. Inflyttning får ej ske förrän monterhyran är till fullo betald. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald äger Nolia rätt att fritt disponera över platsen.

Överlåtelse av monterplats

Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet.

Skyddsbestämmelser

Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som Nolia betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfodras vara försedd med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Nolia friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Nolia för alla utgifter och skador till följd härav.

Utställarens varor och tjänster

Varor och tjänster, som enligt Nolias bedömmande ur kvalitets eller estetiskt ståndpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för mässan, får ej utställas. Har så dock skett, skall varorna efter anmodan omedelbart borttagas. Nolia medgives härmed rätt att verkställa sådant borttagande. Nolia förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får utställas på uteområdet. Utställare är skyldiga att uppge alla produkter och representerade före-tag/medutställare i anmälan.

Monter

Utställaren skall hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att under-kasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Klagomål på tilldelad monter framföres innan monterplatsen tas i besittning. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Nolia senast 2 månader innan mässans öppnande. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om ej så sker debiteras utställaren återställningskostnad.

Utställningsföremålens borttagande

Utflyttning får ej ske före mässans sluttid.
Samtliga utställningsföremål skall vara bortförda senast den tid som angivits för varje speciell mässa. Annan överenskommelse kan träffas med Nolia. Skulle föremålen ej tas bort, ersätter utställaren Nolia för de kostnader och skador som kan komma i fråga.

El, vatten och telefon

Utställaren svarar för installations- och förbrukningskostnader. Installationer skall utföras av Nolia anvisad entreprenör.

Försäljning av mat och dryck

Utställare får inte sälja mat, dryck och godis för förtäring på mässan om ej annat överenskommits.

Vissa skyldigheter och förbud

Det är förbjudet för utställaren att:
a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information.
b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter ej heller vara så utformad att den enligt Nolias bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker på annan utställares verksamhet, t ex högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning.
c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.
d) använda annan ytbehandling än Nolias standard på Nolias väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från Nolia lämnats.
e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial.
f) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet.
g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare.
h) all muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenligt med marknadsföringslagen.
i) sälja lotter utan tillstånd av Nolia.
j) politisk eller annan propaganda som inte direkt berör utställarens produkter eller försäljning får inte bedrivas i montern eller annan plats inom mässområdet.

Medutställare

Medutställare och deras produkter skall godkännas av Nolia.

Skador och försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, bäres av utställaren. Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna försäkring.

Demonstration av maskiner

Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka markskador får endast ske på av Nolia anvisad demon-strationsplats. Utställaren skall återställa mark i ursprungligt skick.

Övriga bestämmelser

Utställaren förbinder sig att följa Nolias samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Nolia och myndigheter. Därest på grund av omständigheter varöver Nolia inte råder, inskränkningar med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.

Force Majeure

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Nolia nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monterplats samt eventuellt och efter Nolias medgivande erhålla viss reduktion på platshyra.

Tvister

Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning och till detta avtal fogade bestämmelser samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflytande rättsförhållanden och vad därmed äger samband, skall avgöras av skiljemän enligt vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande lag om skiljemän. I skiljeförfarandet, som skall äga rum i Umeå, skall 16 kap 4 § rättegångsbalken äga tillämpning. Oavsett utgången skall vardera parten stå sina kostnader och sinsemellan till lika delar bära skiljemännens arvoden och kostnader. Oaktat föregående stycke skall krav på betalning för vara eller tjänst samt yrkande om avhysning prövas av allmän domstol. Nolia skall icke genom anhängiggörande av talan som nu sagts anses i övrigt ha framgått ovanstående bestämmelser om skiljeavtal. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas å åtagande enligt detta kontrakt, skall motsvarande belopp erläggas av utställaren till Nolia.

Personuppgiftlagen (PUL)

Förekommande personuppgifter kommer att registreras i vårt affärssystem för att underlätta vår hantering. Vi samlar inte in personuppgifter utan din vetskap och ditt samtycke. Vi säljer inte heller sådan information. Vi ber om personuppgifter när du registrerar dig för en mässa, konferens, ett event eller liknande. Informationen kan innehålla namn, titel, adress, e-post och/eller kreditkortsinformation med mera. I och med att du registrerar personuppgifter så samtycker du till att dessa behandlas för aktuell tjänsts ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utföra beställd tjänst samt genom reklam och på andra sätt kunna lämna mer personliga erbjudanden och bättre service.
Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan annat än då tjänster ska utföras för Nolia ABs räkning samt för att fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter.
Du äger rätt att en gång om året och efter skriftlig förfrågan till Nolia AB, få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Om någon uppgift skulle vara felaktig skriver du till samma adress och begär rättelse.